Lulled.
Lulled means balancing thoughts, attempting to catch and striving to keep equilibrium… Two poles and a smooth transition. Immersing in the state of night-time tucking in a serene intimacy, in a slight air of reflection… Before the dream is over – ephemeral continuance.

Ukołysanie to balansowanie myśli… Dwa bieguny i płynne przejście. Zanurzenie w stan nocnego otulenia w błogim stanie bliskości, w lekkim podmuchu refleksji… Nim minie sen – efemeryczne trwanie.